Svátosti

Křest
přivtěluje člověka ke Kristu a včleňuje mezi Boží lid, je první svátostí, kterou Kristus nabídl všem, aby měli věčný život.

Příprava rodičů na křest
Je potřeba se osobně setkat a pohovořit si o Vašem rozhodnutí a samotný obřad si projít. Křest dětí je třeba nahlásit duchovnímu správci alespoň 1 měsíc před zamýšleným termínem.

Svátost smíření (zpověď)
zprostředkovává smíření s Bohem tomu, kdo se dopustil hříchu a celým srdcem se obrací znovu k Bohu. Toto niterné obrácení srdce, které v sobě zahrnuje lítost nad hříchem a předsevzetí vést nový život, je vyjádřeno zpovědí církvi, potřebným zadostiučiněním a polepšením života.

Příležitost ke sv. zpovědi
Na hlavní stránce máte vypsané možnosti svátosti smíření, napište, kdy přijdete.
Možnost je před každou mši svatou či po mši svaté a před prvním pátkem cca 2 hodiny přede mší dle rozpisu a zájmu - většinou ve středu - v Petrovicích, ve čtvrtek ve Verměřovicích a v pátek v Dolní Čermné.
Také přijíždí každý měsíc kněz z okolní farnosti.
Příp. je možno domluvit s otcem Janem, kdy se Vám to hodí a kdy on může.

Svátostné manželství
vzniká manželskou smlouvou neboli neodvolatelným oboustranným souhlasem, jímž se manželé vzájemně sobě dávají a přijímají. Tato důvěrná jednota muže a ženy, jako i dobro dětí, vyžadují úplnou manželskou věrnost a nerozlučnou jednotu svazku.

Příprava snoubenců
na přijetí svátosti manželství probíhá ideálně cca 10 měsíců před svatbou. Je to většinou 8 setkání po jednom měsíci. Příprava probíhá většinou s knězem a snoubenci, je možnost také využít manželský pár.

Svátost nemocných
dává vážně nemocnému milost Ducha svatého: pomáhá celému člověku k uzdravení, posiluje jeho důvěru v Boha a vyzbrojuje ho proti pokušení a úzkosti před smrtí, aby mohl statečně snášet utrpení a také proti němu bojovat.

Přijetí svátosti  nemocných (zaopatřování)
je třeba domluvit s duchovním správcem osobně, v naléhavých případech požádejte i v kteroukoliv dobu!
Jednou za rok (na konci srpna) se uděluje také v našich kostelech tato svátost společně pro předem přihlášené zájemce.

Pohřby
Nejedná se o svátost. Rádi posloužíme. Přijďte domluvit osobně nejprve s duchovním správcem (tel.č.: 777 626 984), chcete-li zazvonit na kostele, volejte pana kostelníka Stanislava Moravce (tel.č.: 732 467 535).