Nedělní liturgie - 1. čtení

1. ČTENÍ Iz 35, 1-6a. 10
Bůh sám přijde a spasí nás. Čtení z knihy proroka Izaiáše.
    Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť.Jak narcis bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská.
    Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu.Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha.
    Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: "Vzmužte se, nebojte se!
Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!"Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých.
    T'u poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého.Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin, s jásotem přijdou na Sión,věčné veselí bude jim věnčit hlavy, dojdou radosti a veselí,prchne starost a vzdychání.